• Zia Khoshsirat

abəs 'never, improbable'

Gilaki Words in Their Everyday Practice:


1. bäγə täʃɛːnə abəs dər ʃoʊ mənːi 'you never can escape from cutting the garden's weed'

2.vəʧə näχuʃ ɑ bɛ. abəs nijə näχuʃɛː dər ʃoʊ tonəsɛ bun 'the boy got sick. It is improbable he could survive'

3.kurunä dəkətə. kuruna abəs dər ʃo nəʃänə

'Corona has been spread [everywhere]. It is not possible to get rid of it'


You can listen to these examples here (by: Soheil) #gilaki

#syntax

#morphology

#gilan #mazandaran #golestan #alamout #taleqan #tehran


31 views0 comments

Recent Posts

See All

Gilaki song by Mohsen Sharbati Nokandeh

هۊ آسمۊن جه من کامبه خاهش اۊنجه که ته دري نزنه وارش، طیبه جان طیبه آمؤليه آمؤليه طیبه مني یار ٚ أوليه، طیبه جان مه وطن مازندرۊنه گيلکي مني زوۊنه یلاقيمه، یلاقيمه، یلاقي یلاقيمه تا دنيا هسته باقي، ته ب