• Zia Khoshsirat

Leftie Syntax

Updated: Mar 17

Cool. Right?


5 views0 comments

Recent Posts

See All

فعل هیسأن (در رشت و لاهیجان: ایسأن، در فؤمنات: ائسأن، در چابکسر و سختسر و تنکابن: هسأن) در زبان گیلکی سه مفهوم ؤ کاربرد دارد. ۱- هیسأن به معنی ایستادن مثال: راسه بئس (بلندشو بایست) ۲- هیسأن به معنی

مصدر(راست) و مضارع سوم شخص مفرد (چپ) فعل «دبؤن» در گویشهای مختلف زبان گیلکی به ترتیب از شرق به غرب: دبین/دره دیین/دره دوین/ دره دبان /دره دبؤن/ دره دۊبؤن/دره این فعل پيشوندی در زبان گیلکی به تنهایی به